WebDesign © zemelva 2002-2008


: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ch. SIR SASHA Czech Ja-Ka
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
15.07.2006
Ch. Orgon v. Fausto - Ch. Quenny Czech Ja-Ka
Meisterschaft Boxerklub CZ, 15.10.2011 Dobøany
1. Platz - Kategorie IPO 3
TSCHECHISCHER MEISTER Boxerklub CZ 2011
Photo: http://www.zemelva.com/Photo: Josef Bäuml http://www.angiebox.wz.cz/

« zurück